Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ หมู่ที่ 4 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 โทรศัพท์ 073-330960, 061-1781122

 
นายมาหะมะ สารอเอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ
(081-990-6900)
 
นางสาวกูยะห์ มานิ๊
ปลัด อบต.บือเระ
(065-382-2746)
ข้อมูล อบต.
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 การนำเข้าข้อมูลของ ปปช.
 กองทุน สปสช.
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัสดุประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานจัดเก็บรายได้
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างหรือกาจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าเสนอราคาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร ศพด. (ดู : 300) 23 ก.ค. 2561
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู : 343) 1 พ.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 311) 9 มี.ค. 2561
เจ้าเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างมัสยิดกอตอ (ดู : 282) 6 พ.ย. 2560
จ้างเหมาปรับปรุงไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (ดู : 253) 16 ต.ค. 2560
ประกาศหลักเกณฑ์การเข้าเสนอราคา บุกเบิกยกระดับถนนสายริมคลองบีโฆ หมู่ 4 (ดู : 352) 13 ก.ค. 2560
ประกาศหลักเกณฑ์การเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกราเซาะ หมู่ที่ 2 (ดู : 267) 1 ก.ค. 2560
ประกาศหลักเกณฑ์การเข้าเสนอราคา รั้งกูโบร์ซือบือแร หมู่ 4 (ดู : 265) 15 พ.ค. 2560
ประกาศหลักเกณฑ์การเข้าเสนอราคา คูระบายน้ำ คสล. สายบือเระซือบือแร ซอย 7 (ดู : 275) 15 พ.ค. 2560
ประกาศหลักเกณฑ์การเข้าเสนอราคา ทาสีรั้วกูโบร์ หมู่ 2 (ดู : 283) 12 พ.ค. 2560
ประกาศ ราคากลางหลักเกณฑ์เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์ หมู่ที่ 4 (ดู : 241) 7 ก.ย. 2559
ประกาศ ราคากลางและหลักเกณฑ์เข้าเสนอราคาโครงบุกเบิกยกระดับถนน สายบาบอโอะ หมู่ที่ 4 (ดู : 262) 25 ก.ค. 2559
ประกาศ ราคากลางหลักเกณฑ์เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างทางเท้า สายกือเตาะยาเต็ง หมู่ที่ 2 (ดู : 270) 15 ก.ค. 2559
ประกาศ ราคากลางหลักเกณฑ์เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิด-กูโบร์ หมู่ที่ 4 (ดู : 269) 15 ก.ค. 2559
ประกาศ ราคากลางและหลักเกณฑ์เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบาโงยือริงใน หมู่ที่ 3 (ดู : 233) 3 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลางและหลักเกณฑ์การเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกราเซาะ หมู่ที่ 2 (ดู : 227) 1 ก.ค. 2559
ประกาศ ผลการดำเนินการเสนอราคาโครงก่อสร้างรั้วกูโบร์ คสล. หมู่ที่ ๒ (ดู : 256) 14 ก.ย. 2558
ประกาศ ผลการดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง (ดู : 233) 11 ก.ย. 2558
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์ คสล. หมู่ที่ ๒ โดยวิธีพิเศษ (ดู : 303) 4 ส.ค. 2558
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง สายบือเระ-ซือบือแร หมู่ที่ ๔ โดยวิธีพิเศษ (ดู : 329) 3 ส.ค. 2558
ประกาศ ผลการดำเนินการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก สายกราเซาะ ม.๑ (ดู : 232) 22 มิ.ย. 2558
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ โดยวิธีพิเศษ (ดู : 297) 12 มิ.ย. 2558
ประกาศ ผลดำเนินการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกอตอ-พอเหมาะ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีพิเศษ (ดู : 316) 11 มิ.ย. 2558
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกอตอ-พอเหมาะ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีพิเศษ (ดู : 293) 28 พ.ค. 2558
ประกาศ ผลการดำเนินการเสนอราคาโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านบาโงยือริง (ดู : 242) 26 มี.ค. 2558
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีพิเศษ (ดู : 406) 12 มี.ค. 2558
เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกอตอ-พอเหมาะ หมู่ที่ ๒ ตำบลบือเระ (ดู : 231) 2 ก.พ. 2558
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู : 208) 30 ต.ค. 2557
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ
  หมู่ที่ 4 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 
โทรศัพท์ : 073-330960 , 061-1781122
โทรสาร : 073-330960
E-mail Address : info@Bueray.go.th
 
   Copyright © 2019. www.bueray.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs