Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน | การรับฟังความคิดเห็นประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ หมู่ที่ 4 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 โทรศัพท์ 073-330960, 061-1781122

 
นายมาหะมะ สารอเอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ
(081-990-6900)
 
นางสาวกูยะห์ มานิ๊
ปลัด อบต.บือเระ
(065-382-2746)
ข้อมูล อบต.
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 การนำเข้าข้อมูลของ ปปช.
 กองทุน สปสช.
 โครงสร้างผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 ส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัสดุประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานจัดเก็บรายได้
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างหรือกาจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ
โครงการรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า Covid-19 (ดู : 67)
ประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิกบุหรี่ (ดู : 57)
โครงการพ่อแม่ใส่ใจ หนูน้อยฟันดึ ประจำปี 2564 (ดู : 62)
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ป้องกันสมาธิสั้นในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2564 (ดู : 50)
โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี2564 (ดู : 52)
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ประจำปี 2564 (ดู : 63)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าเสนอราคาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร ศพด. (ดู : 416)
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู : 457)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 424)
เจ้าเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างมัสยิดกอตอ (ดู : 387)
จ้างเหมาปรับปรุงไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (ดู : 406)
ประกาศหลักเกณฑ์การเข้าเสนอราคา บุกเบิกยกระดับถนนสายริมคลองบีโฆ หมู่ 4 (ดู : 480)
ประกาศหลักเกณฑ์การเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกราเซาะ หมู่ที่ 2 (ดู : 404)
ประกาศหลักเกณฑ์การเข้าเสนอราคา รั้งกูโบร์ซือบือแร หมู่ 4 (ดู : 387)
ประกาศหลักเกณฑ์การเข้าเสนอราคา คูระบายน้ำ คสล. สายบือเระซือบือแร ซอย 7 (ดู : 403)
ประกาศหลักเกณฑ์การเข้าเสนอราคา ทาสีรั้วกูโบร์ หมู่ 2 (ดู : 387)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ
 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
การรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน
อบต.บือเระ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ
  หมู่ที่ 4 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 
โทรศัพท์ : 073-330960 , 061-1781122
โทรสาร : 073-330960
E-mail Address : info@Bueray.go.th
 
   Copyright © 2019. www.bueray.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs