Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ หมู่ที่ 4 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 โทรศัพท์ 073-330960, 061-1781122

 
นายมาหะมะ สารอเอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ
(081-990-6900)
 
นางสาวกูยะห์ มานิ๊
ปลัด อบต.บือเระ
(065-382-2746)
ข้อมูล อบต.
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 การนำเข้าข้อมูลของ ปปช.
 กองทุน สปสช.
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัสดุประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานจัดเก็บรายได้
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างหรือกาจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
โครงการ เราทำความดีด้วยหัวใจ(จิตอาสาพัฒนาล้ำน้ำ ลำคลองและบริเวณมัสยิด) (ดู : 25) 31 ก.ค. 3106
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ (ดู : 25) 30 ก.ค. 3106
ประชาสัมพันธ์แผ่นผับยาเสพติด (ดู : 20) 25 มี.ค. 3106
คะแนนภาพรวมหน่วยงาน อบต. (ดู : 23) 25 มี.ค. 3106
โครงการรรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกของพนักงาน อบต.บือเระ (ดู : 27) ธ.ค. 3106
ประชาสัมพันธ์สถานที่แหล่งท่องเที่ยวในตำบลบือเระ (ดู : 27) ธ.ค. 3106
แจ้งผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ (ดู : 17) 13 ส.ค. 2564
คู่มือการให้บริการภาษี (ดู : 61) 5 เม.ย. 2564
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2564 (ดู : 47) 1 เม.ย. 2564
สถิติจำนวนผู้มาขอรับบริการในด้านต่างๆ (ดู : 49) 31 มี.ค. 2564
การติดตามประเมินผลความพึงพอใจโครงการฯ (ดู : 72) 18 มี.ค. 2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (ดู : 48) 4 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบือเระ (ดู : 44) 1 ม.ค. 2564
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (ดู : 63) 1 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมฯ (ดู : 93) 27 พ.ย. 2563
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบหน่วยงานในพื้นที่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 39) 9 พ.ย. 2563
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมฯ ประจำปี 2563 (ดู : 28) 6 พ.ย. 2563
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 42) 2 พ.ย. 2563
แผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 37) 20 ต.ค. 2563
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 22) 15 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการตามแผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ อบต. ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 20) 14 ต.ค. 2563
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน (ดู : 12) 13 ต.ค. 2563
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ดู : 17) 13 ต.ค. 2563
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริตฯ (ดู : 17) 12 ต.ค. 2563
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานใน อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 25) 29 ก.ย. 2563
โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ช้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 25) 28 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายพัฒนาเด็กภาคฤดูร้อน ปีงบประมาณ2563 (ดู : 123) 1 ก.ย. 2563
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาเด็กพัฒนาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 (ดู : 143) 19 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ (ดู : 20) 13 ก.ค. 2563
แผนที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ (ดู : 133) 19 มิ.ย. 2563
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (ดู : 91) 16 มิ.ย. 2563
แจ้งผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ (ดู : 14) 15 มิ.ย. 2563
มาตรการป้องกันการรับสินบน (ดู : 26) 10 มิ.ย. 2563
ประกาศ ให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ดู : 100) 10 มิ.ย. 2563
สรุปสถิติจำนวนผู้มาขอรับบริการ (ดู : 104) 29 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (การจัดซื้อจัดจ้าง) (ดู : 113) 4 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (ดู : 103) 4 พ.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)) (ดู : 122) 16 เม.ย. 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 รอบการประเมินที่ 2 (ดู : 114) 3 เม.ย. 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2563 รอบการประเมินที่ 2 (ดู : 96) 3 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ประกาศหยุดเรียน (ดู : 110) 19 มี.ค. 2563
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจ หน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ดู : 22) 3 มี.ค. 2563
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลบือเระ (กิจกรรมโตไปไม่โกง) ประจำปี 2563 (ดู : 132) 2 มี.ค. 2563
การดำเนินกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง (โครงการโตไปไม่โกง) (ดู : 122) 2 มี.ค. 2563
การดำเนินการจัดกิจกรรมตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 2563 (ดู : 97) 2 มี.ค. 2563
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 (ดู : 97) 1 มี.ค. 2563
การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ (ดู : 12) 14 ก.พ. 2563
ประกาศการมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ (ดู : 15) 14 ก.พ. 2563
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเปิดโลกทัศน์ประจำปี 2563 (ดู : 123) 6 ก.พ. 2563
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ อปท. (ดู : 20) 4 ก.พ. 2563
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางศาสนาให้กับผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 (ดู : 124) 3 ก.พ. 2563
การติดตามผลการดำเนินการงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี2563 (ดู : 140) 28 ม.ค. 2563
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานอบต (ดู : 106) 27 ม.ค. 2563
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (ดู : 18) 21 ม.ค. 2563
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ดู : 19) 20 ม.ค. 2563
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปี 2563 (ดู : 116) 20 ม.ค. 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (ดู : 108) 20 ม.ค. 2563
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ดู : 101) 15 ม.ค. 2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดู : 104) 15 ม.ค. 2563
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (ดู : 159) 15 ม.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ
  หมู่ที่ 4 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 
โทรศัพท์ : 073-330960 , 061-1781122
โทรสาร : 073-330960
E-mail Address : info@Bueray.go.th
 
   Copyright © 2019. www.bueray.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs