Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน| การรับฟังความคิดเห็นประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ หมู่ที่ 4 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 โทรศัพท์ 073-330960, 061-1781122

 
นายมาหะมะ สารอเอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ
(081-990-6900)
 
นางสาวกูยะห์ มานิ๊
ปลัด อบต.บือเระ
(065-382-2746)
ข้อมูล อบต.
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 การนำเข้าข้อมูลของ ปปช.
 กองทุน สปสช.
 โครงสร้างผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 ส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัสดุประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานจัดเก็บรายได้
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างหรือกาจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
โครงการ เราทำความดีด้วยหัวใจ(จิตอาสาพัฒนาล้ำน้ำ ลำคลองและบริเวณมัสยิด) (ดู : 129) 31 ก.ค. 3106
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ (ดู : 115) 30 ก.ค. 3106
ประชาสัมพันธ์แผ่นผับยาเสพติด (ดู : 112) 25 มี.ค. 3106
คะแนนภาพรวมหน่วยงาน อบต. (ดู : 96) 25 มี.ค. 3106
โครงการรรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกของพนักงาน อบต.บือเระ (ดู : 112) ธ.ค. 3106
ประชาสัมพันธ์สถานที่แหล่งท่องเที่ยวในตำบลบือเระ (ดู : 107) ธ.ค. 3106
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซือบือแร ประจำ 2565 (ดู : 39) 18 มี.ค. 2565
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ดู : 43) 18 มี.ค. 2565
คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 5/2565 เรื่อง จัดตั้งสถานที่แยกกักในชุมชน (ศูนย์พักคอย) (ดู : 63) 2 มี.ค. 2565
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ประจำปี 2565 (ดู : 50) 28 ก.พ. 2565
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ที่ 4/2565 (ดู : 45) 28 ม.ค. 2565
คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 4/2565 เรื่อง กำหนดให้พื้นที่เป็นเอกเทศสำหรับกักกัน State Quarantine (SQ) สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (ดู : 41) 20 ม.ค. 2565
ประกาศ นโยบายไม่รับชองขวัญ (No Gift Policy) (ดู : 50) 12 ม.ค. 2565
รายงานผลการสำรวจพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 19) 20 ธ.ค. 2564
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบหน่วยงานในพื้นที่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 7) 19 พ.ย. 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 33) 17 พ.ย. 2564
โครงการยกย่อเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 6) 29 ต.ค. 2564
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 7) 21 ต.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินการตามแผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต (ดู : 10) 1 ต.ค. 2564
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการค่ายภาษาอังกฤษพาเพลิน ประจำปี 2564 (ดู : 57) 1 ต.ค. 2564
วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 18) 15 ก.ย. 2564
โครงการภาษาอังกฤษพาเพลิน (English Fun is camp) ประจำปี 2564 (ดู : 70) 14 ก.ย. 2564
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาองักฤษพาเพลิน (English camp is fun)ประจำปี2564 (ดู : 55) 1 ก.ย. 2564
แจ้งผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ (ดู : 92) 13 ส.ค. 2564
โครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ (จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลองและบริเวณมัสยิด) (ดู : 3) 29 ก.ค. 2564
โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 (ดู : 6) 16 เม.ย. 2564
คู่มือการให้บริการภาษี (ดู : 136) 5 เม.ย. 2564
คู่มือการให้บริการ(ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร) (ดู : 216) 5 เม.ย. 2564
คู่มือการให้บริการ(จดทะเบียนพาณิชย์) (ดู : 189) 5 เม.ย. 2564
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2564 (ดู : 111) 1 เม.ย. 2564
สถิติจำนวนผู้มาขอรับบริการในด้านต่างๆ (ดู : 116) 31 มี.ค. 2564
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน ในอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 3) 25 มี.ค. 2564
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและปฐมวัย (ดู : 25) 18 มี.ค. 2564
การติดตามประเมินผลความพึงพอใจโครงการฯ (ดู : 140) 18 มี.ค. 2564
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (ดู : 5) 10 ก.พ. 2564
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 7) 4 ก.พ. 2564
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (ดู : 3) 20 ม.ค. 2564
โครงการ Big Cleaning Day (ดู : 5) 15 ม.ค. 2564
มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2564 (ดู : 3) 12 ม.ค. 2564
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564 (ดู : 4) 12 ม.ค. 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 5) 12 ม.ค. 2564
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2564 (ดู : 3) 11 ม.ค. 2564
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (ดู : 15) 8 ม.ค. 2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564 (ดู : 3) 6 ม.ค. 2564
มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งเหตุการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต (ดู : 6) 5 ม.ค. 2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (ดู : 116) 4 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบือเระ (ดู : 126) 1 ม.ค. 2564
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (ดู : 121) 1 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมฯ (ดู : 155) 27 พ.ย. 2563
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบหน่วยงานในพื้นที่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 108) 9 พ.ย. 2563
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมฯ ประจำปี 2563 (ดู : 87) 6 พ.ย. 2563
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 123) 2 พ.ย. 2563
แผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 96) 20 ต.ค. 2563
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 83) 15 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการตามแผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ อบต. ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 87) 14 ต.ค. 2563
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน (ดู : 74) 13 ต.ค. 2563
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ดู : 75) 13 ต.ค. 2563
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ดู : 20) 12 ต.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ (ดู : 16) 12 ต.ค. 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ (ดู : 23) 12 ต.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ
  หมู่ที่ 4 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 
โทรศัพท์ : 073-330960 , 061-1781122
โทรสาร : 073-330960
E-mail Address : info@Bueray.go.th
 
   Copyright © 2019. www.bueray.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs