Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน| การรับฟังความคิดเห็นประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ หมู่ที่ 4 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 โทรศัพท์ 073-330960, 061-1781122

 
นายมาหะมะ สารอเอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ
(081-990-6900)
 
นางสาวกูยะห์ มานิ๊
ปลัด อบต.บือเระ
(065-382-2746)
ข้อมูล อบต.
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 การนำเข้าข้อมูลของ ปปช.
 กองทุน สปสช.
 โครงสร้างผู้บริหาร
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 ส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัสดุประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานจัดเก็บรายได้
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างหรือกาจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าเสนอราคาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร ศพด. (ดู : 486) 23 ก.ค. 2561
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู : 538) 1 พ.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 494) 9 มี.ค. 2561
เจ้าเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างมัสยิดกอตอ (ดู : 467) 6 พ.ย. 2560
จ้างเหมาปรับปรุงไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (ดู : 478) 16 ต.ค. 2560
ประกาศหลักเกณฑ์การเข้าเสนอราคา บุกเบิกยกระดับถนนสายริมคลองบีโฆ หมู่ 4 (ดู : 554) 13 ก.ค. 2560
ประกาศหลักเกณฑ์การเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกราเซาะ หมู่ที่ 2 (ดู : 477) 1 ก.ค. 2560
ประกาศหลักเกณฑ์การเข้าเสนอราคา รั้งกูโบร์ซือบือแร หมู่ 4 (ดู : 458) 15 พ.ค. 2560
ประกาศหลักเกณฑ์การเข้าเสนอราคา คูระบายน้ำ คสล. สายบือเระซือบือแร ซอย 7 (ดู : 476) 15 พ.ค. 2560
ประกาศหลักเกณฑ์การเข้าเสนอราคา ทาสีรั้วกูโบร์ หมู่ 2 (ดู : 457) 12 พ.ค. 2560
ประกาศ ราคากลางหลักเกณฑ์เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์ หมู่ที่ 4 (ดู : 393) 7 ก.ย. 2559
ประกาศ ราคากลางและหลักเกณฑ์เข้าเสนอราคาโครงบุกเบิกยกระดับถนน สายบาบอโอะ หมู่ที่ 4 (ดู : 413) 25 ก.ค. 2559
ประกาศ ราคากลางหลักเกณฑ์เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างทางเท้า สายกือเตาะยาเต็ง หมู่ที่ 2 (ดู : 422) 15 ก.ค. 2559
ประกาศ ราคากลางหลักเกณฑ์เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิด-กูโบร์ หมู่ที่ 4 (ดู : 411) 15 ก.ค. 2559
ประกาศ ราคากลางและหลักเกณฑ์เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบาโงยือริงใน หมู่ที่ 3 (ดู : 381) 3 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลางและหลักเกณฑ์การเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกราเซาะ หมู่ที่ 2 (ดู : 367) 1 ก.ค. 2559
ประกาศ ผลการดำเนินการเสนอราคาโครงก่อสร้างรั้วกูโบร์ คสล. หมู่ที่ ๒ (ดู : 411) 14 ก.ย. 2558
ประกาศ ผลการดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง (ดู : 381) 11 ก.ย. 2558
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์ คสล. หมู่ที่ ๒ โดยวิธีพิเศษ (ดู : 444) 4 ส.ค. 2558
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง สายบือเระ-ซือบือแร หมู่ที่ ๔ โดยวิธีพิเศษ (ดู : 468) 3 ส.ค. 2558
ประกาศ ผลการดำเนินการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก สายกราเซาะ ม.๑ (ดู : 372) 22 มิ.ย. 2558
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ โดยวิธีพิเศษ (ดู : 434) 12 มิ.ย. 2558
ประกาศ ผลดำเนินการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกอตอ-พอเหมาะ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีพิเศษ (ดู : 461) 11 มิ.ย. 2558
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกอตอ-พอเหมาะ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีพิเศษ (ดู : 431) 28 พ.ค. 2558
ประกาศ ผลการดำเนินการเสนอราคาโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านบาโงยือริง (ดู : 379) 26 มี.ค. 2558
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีพิเศษ (ดู : 541) 12 มี.ค. 2558
เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกอตอ-พอเหมาะ หมู่ที่ ๒ ตำบลบือเระ (ดู : 374) 2 ก.พ. 2558
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู : 351) 30 ต.ค. 2557
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ
  หมู่ที่ 4 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 
โทรศัพท์ : 073-330960 , 061-1781122
โทรสาร : 073-330960
E-mail Address : saraban_06940708@dla.go.th
 
   Copyright © 2019. www.bueray.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs