Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน| การรับฟังความคิดเห็นประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ หมู่ที่ 4 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 โทรศัพท์ 073-330960, 061-1781122

 
นายมาหะมะ สารอเอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ
(081-990-6900)
 
นางสาวกูยะห์ มานิ๊
ปลัด อบต.บือเระ
(065-382-2746)
ข้อมูล อบต.
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 การนำเข้าข้อมูลของ ปปช.
 กองทุน สปสช.
 โครงสร้างผู้บริหาร
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 ส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัสดุประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานจัดเก็บรายได้
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างหรือกาจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซือบือแร ประจำ 2566 (ดู : 76) 25 มิ.ย. 3109
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลผลจริยธรรมของข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ (ดู : 161) 25 พ.ค. 3108
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2565 (ดู : 165) 25 พ.ค. 3108
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี2565 (ดู : 81) 25 พ.ค. 3108
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ2561-2565) ของกองการศึกษา (ดู : 117) 25 พ.ค. 3108
โครงการรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า Covid-19 (ดู : 158) 25 พ.ค. 3108
ประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิกบุหรี่ (ดู : 167) 25 พ.ค. 3108
โครงการพ่อแม่ใส่ใจ หนูน้อยฟันดึ ประจำปี 2564 (ดู : 146) 25 พ.ค. 3108
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ป้องกันสมาธิสั้นในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2564 (ดู : 165) 25 พ.ค. 3108
โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี2564 (ดู : 137) 25 พ.ค. 3108
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ประจำปี 2564 (ดู : 147) 25 พ.ค. 3108
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 (ดู : 142) 25 พ.ค. 3108
โครงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ Covid-19 (ดู : 116) 25 พ.ค. 3108
โครงการช่วยเหลือประชาชนในการดำรงชีพและความเป็นอยู่ผลกระทบการแพร่ระบาด Covid-19 (ดู : 117) 25 พ.ค. 3108
โครงการ เราทำความดีด้วยหัวใจ(จิตอาสาพัฒนาล้ำน้ำ ลำคลองและบริเวณมัสยิด) (ดู : 247) 31 ก.ค. 3106
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ (ดู : 230) 30 ก.ค. 3106
ประชาสัมพันธ์แผ่นผับยาเสพติด (ดู : 248) 25 มี.ค. 3106
คะแนนภาพรวมหน่วยงาน อบต. (ดู : 204) 25 มี.ค. 3106
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลบือเระ (กิจกรรมโตไปไม่โกง) ประจำปี 2563 (ดู : 281) 2 มี.ค. 3106
โครงการรรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกของพนักงาน อบต.บือเระ (ดู : 218) ธ.ค. 3106
ประชาสัมพันธ์สถานที่แหล่งท่องเที่ยวในตำบลบือเระ (ดู : 248) ธ.ค. 3106
ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบือเระ (ดู : 219) 9 ธ.ค. 2608
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 10) 3 ต.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ (ดู : 2) 2 ต.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (ดู : 15) 26 มิ.ย. 2566
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุปี66 (ดู : 237) 17 พ.ค. 2566
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ e-planNacc (รอบ 6 เดือน) (ดู : 13) 10 เม.ย. 2566
ภาพกิจกรรม รายงานผลการประชุมคณะทำงานโครงการสานสัมพันธ์ศูนย์การเรียนกีรออาตี ประจำปี 2566 (ดู : 52) 20 มี.ค. 2566
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 (ดู : 93) 9 มี.ค. 2566
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 (ดู : 26) 9 มี.ค. 2566
เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด (ดู : 82) 1 มี.ค. 2566
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.บือเระ พ.ศ.2566 (ดู : 22) 3 ก.พ. 2566
สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (ดู : 99) 1 ก.พ. 2566
ภาพถ่ายกิจกรรมองค์กรคุณธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (ดู : 26) 30 ม.ค. 2566
ประกาศเจตนารมณ์ (ดู : 49) 5 ม.ค. 2566
รายงานการควบคุมภายในฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 14) 28 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลบือเระ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสาคู (ดู : 14) 26 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 (ดู : 33) 21 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ยาสูบ (ดู : 158) 14 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์แผ่นผับ 10วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า (ดู : 144) 9 ธ.ค. 2565
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 24) 8 ธ.ค. 2565
คู่มือปฏิบัติงานด้านธุรการ (ดู : 28) 25 ต.ค. 2565
คู่มือปฏิบัติงานด้านกองช่าง (ดู : 32) 20 ต.ค. 2565
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ดู : 206) 12 ต.ค. 2565
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 52) 10 ต.ค. 2565
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ(การทำน้ำยาล้างจาน) (ดู : 125) 10 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนขอรับสวัสดิการเด็กแรกเกิด (ดู : 48) 10 ต.ค. 2565
รายงานผลการดำเนินการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ อบต.บือเระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 14) 5 ต.ค. 2565
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ e-planNacc (รอบ 12 เดือน) (ดู : 13) 5 ต.ค. 2565
โครงการยิ้มสวยในวัยเรียน (ดู : 114) 5 ต.ค. 2565
โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 63) 5 ต.ค. 2565
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย (ดู : 75) 5 ต.ค. 2565
โครงการพ่อแม่ใส่ใจหนูน้อยฟันดี (ดู : 98) 5 ต.ค. 2565
โครงการเด็กไทยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (ดู : 92) 5 ต.ค. 2565
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ (ดู : 48) 4 ต.ค. 2565
โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางศาสนาให้กับผู้สูงอายุ (ดู : 221) 3 ต.ค. 2565
ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 54) 3 ต.ค. 2565
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 9) 27 ก.ย. 2565
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลบือเระ (โตไปไม่โกง) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 11) 21 ก.ย. 2565
โครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 2565 (ดู : 12) 16 ก.ย. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ
  หมู่ที่ 4 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 
โทรศัพท์ : 073-330960 , 061-1781122
โทรสาร : 073-330960
E-mail Address : saraban_06940708@dla.go.th
 
   Copyright © 2019. www.bueray.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs