Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน| การรับฟังความคิดเห็นประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ หมู่ที่ 4 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 โทรศัพท์ 073-330960, 061-1781122

 
นายมาหะมะ สารอเอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ
(081-990-6900)
 
นางสาวกูยะห์ มานิ๊
ปลัด อบต.บือเระ
(065-382-2746)
ข้อมูล อบต.
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 การนำเข้าข้อมูลของ ปปช.
 กองทุน สปสช.
 โครงสร้างผู้บริหาร
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 ส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัสดุประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานจัดเก็บรายได้
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างหรือกาจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
โครงการค่ายพัฒนาเด็กภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ2567 (ดู : 82) 10 พ.ค. 3110
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัยปรงบประมาณ2567 (ดู : 169) 17 ม.ค. 3110
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัยปีงบประมาณ 2567 (ดู : 180) 16 ม.ค. 3110
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย(No gift Policy)จากการปฏิบัติหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ (ดู : 56) 26 ธ.ค. 3109
ประชาสัมพันธ์ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ(น้ำท่วม)ฉบับที่3 (ดู : 76) 25 ธ.ค. 3109
ประชาสัมพันธ์ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ(น้ำท่วม)ฉบับที่2 (ดู : 51) 29 พ.ย. 3109
ประชาสัมพันธ์ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ(น้ำท่วม)ฉบับที่1 (ดู : 52) 27 พ.ย. 3109
โครงการค่ายภาษาอังกฤษพาเพลิน (Enlish is fun camp) ประจำปี 2566 (ดู : 176) 25 มิ.ย. 3109
ประชาสัมพันธ์เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซือบือแร ประจำ 2566 (ดู : 260) 25 มิ.ย. 3109
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลผลจริยธรรมของข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ (ดู : 308) 25 พ.ค. 3108
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2565 (ดู : 187) 25 พ.ค. 3108
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี2565 (ดู : 104) 25 พ.ค. 3108
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ2561-2565) ของกองการศึกษา (ดู : 136) 25 พ.ค. 3108
โครงการรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า Covid-19 (ดู : 181) 25 พ.ค. 3108
ประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิกบุหรี่ (ดู : 186) 25 พ.ค. 3108
โครงการพ่อแม่ใส่ใจ หนูน้อยฟันดึ ประจำปี 2564 (ดู : 166) 25 พ.ค. 3108
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ป้องกันสมาธิสั้นในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2564 (ดู : 184) 25 พ.ค. 3108
โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี2564 (ดู : 157) 25 พ.ค. 3108
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ประจำปี 2564 (ดู : 169) 25 พ.ค. 3108
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 (ดู : 161) 25 พ.ค. 3108
โครงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ Covid-19 (ดู : 136) 25 พ.ค. 3108
โครงการช่วยเหลือประชาชนในการดำรงชีพและความเป็นอยู่ผลกระทบการแพร่ระบาด Covid-19 (ดู : 137) 25 พ.ค. 3108
โครงการ เราทำความดีด้วยหัวใจ(จิตอาสาพัฒนาล้ำน้ำ ลำคลองและบริเวณมัสยิด) (ดู : 268) 31 ก.ค. 3106
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ (ดู : 250) 30 ก.ค. 3106
ประชาสัมพันธ์แผ่นผับยาเสพติด (ดู : 269) 25 มี.ค. 3106
คะแนนภาพรวมหน่วยงาน อบต. (ดู : 224) 25 มี.ค. 3106
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลบือเระ (กิจกรรมโตไปไม่โกง) ประจำปี 2563 (ดู : 301) 2 มี.ค. 3106
โครงการรรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกของพนักงาน อบต.บือเระ (ดู : 253) ธ.ค. 3106
ประชาสัมพันธ์สถานที่แหล่งท่องเที่ยวในตำบลบือเระ (ดู : 269) ธ.ค. 3106
ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบือเระ (ดู : 239) 9 ธ.ค. 2608
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566 (ดู : 10) 18 ธ.ค. 2567
“MOI West Bank Week - 1 อปท.1 ธนาคารขยะ” (ดู : 4) 24 เม.ย. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ จัดกิจกรรม “MOI Waste Bank Week (ดู : 31) 29 มี.ค. 2567
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ดู : 19) 1 มี.ค. 2567
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2567 (ดู : 13) 23 ก.พ. 2567
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธิ์แนวใหม่ RE-X-Ray โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (ดู : 12) 9 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์อบต.เคลื่อนที่พบปะประชาชน ร่วมกับโครงการจัดหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" จังหวัดปัตตานี (ดู : 113) 7 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (ดู : 17) 5 ก.พ. 2567
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ (ดู : 40) 1 ก.พ. 2567
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ดู : 10) 3 ม.ค. 2567
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2567 (ดู : 19) 20 พ.ย. 2566
ประกาศ การยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2567 (ดู : 147) 10 ต.ค. 2566
ใบสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ดู : 114) 9 ต.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 36) 3 ต.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ (ดู : 105) 2 ต.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (ดู : 37) 26 มิ.ย. 2566
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุปี66 (ดู : 259) 17 พ.ค. 2566
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ e-planNacc (รอบ 6 เดือน) (ดู : 33) 10 เม.ย. 2566
ภาพกิจกรรม รายงานผลการประชุมคณะทำงานโครงการสานสัมพันธ์ศูนย์การเรียนกีรออาตี ประจำปี 2566 (ดู : 75) 20 มี.ค. 2566
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 (ดู : 449) 9 มี.ค. 2566
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 (ดู : 300) 9 มี.ค. 2566
เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด (ดู : 102) 1 มี.ค. 2566
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.บือเระ พ.ศ.2566 (ดู : 41) 3 ก.พ. 2566
สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (ดู : 401) 1 ก.พ. 2566
ภาพถ่ายกิจกรรมองค์กรคุณธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (ดู : 46) 30 ม.ค. 2566
ประกาศการให้บริการประชาชนในช่วงนอกเวลาราชการและในเวลาพักเที่ยง (ดู : 19) 5 ม.ค. 2566
ประกาศเจตนารมณ์ (ดู : 71) 5 ม.ค. 2566
รายงานการควบคุมภายในฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 34) 28 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลบือเระ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสาคู (ดู : 35) 26 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 (ดู : 54) 21 ธ.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ
  หมู่ที่ 4 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 
โทรศัพท์ : 073-330960 , 061-1781122
โทรสาร : 073-330960
E-mail Address : saraban_06940708@dla.go.th
 
   Copyright © 2019. www.bueray.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs